پیام تسلیت


فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا ضایعه بزرگ درگذشت استاد گرامی خانم دکتر طوبی کرمانی عضو فعال هیئت تحریریه این فصلنامه را به جامعه علمی و همه پژوهشگران تسلیت عرض می نماید.