فرایند پذیرش مقالات

 

1.مقاله تهیه شده بر اساس راهنمای نگارش مقاله می بایست فقط در سامانه الکترونیکی نشریه مطالعات راهبردی ناجا بارگزاری گردد.

2. مقاله پس از دریافت توسط کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد و درصورت وجود هرگونه نقص، جهت رفع اشکال به همراه توضیحات لازم، به نویسنده بازپس فرستاده می شود.

3. مقاله جهت بررسی اولیه به شورای سردبیری ارجاع می شود.

4.درصورت عدم تأیید شورای سردبیری، مقاله از چرخه بررسی خارج و برای نویسنده بازپس فرستاده می شود اما درصورت تأیید شورای سردبیری، مقاله جهت تعیین داوران پیشنهادی مورد بررسی قرار می گیرد.

5.پس از معرفی داوران پیشنهادی، طی تماس با داوران درخصوص امکان داوری گفتگو و مقاله جهت داوری ارسال می گردد.

6.درصورتی که مقاله از سوی یکی از داوران مردود و از سوی داور دیگر، پذیرش شود، جهت تعیین داور سوم، مجدد به شورای سردبیری ارجاع می شود.

7.درصورت عدم پذیرش قطعی تمام داوران، مقاله به همراه توضیحات داوران به نویسنده بازپس فرستاده می شود اما درصورت تأیید داوران، مقاله به همراه توضیحات داوران، جهت رفع نقایص برای نویسنده ارسال می گردد.

8.مقاله باید در مهلت مقرر توسط نویسنده رفع نقص و مجدد ارسال گردد.

9.مقاله اصلاح شده جهت تعیین تکلیف نهایی و تشخیص میزان رفع نقایص برای داوران اولیه مقاله ارسال می گردد.

10.درصورت عدم برآورده شدن انتظارات داوران درخصوص رفع نقایص، مقاله مردود و برای نویسنده بازپس فرستاده می شود اما درصورت تأیید داوران، مقاله جهت امتیازبندی به شورای سردبیری ارجاع می شود.

11.از میان مقالات اصلاح شده، مقالات دارای بالاترین امتیاز جهت چاپ در شماره های فصلنامه برگزیده و در فرآیند چاپ قرار می گیرد.

12.مقاله پس از ویراستاری ادبی و علمی و صفحه آرایی به صورت الکترونیکی در همین سامانه بارگزاری و در پایگاه هایی نظیر پایگاه استنادی جهان اسلام و.. نمایه می شود و در شمارگان محدود به چاپ می رسد.