اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمدرضا رادان

مدیریت فرهنگی رئیس مرکز مطالعات راهبردی ناجا

rahbordipolice.ir

سردبیر

علی محمد احمدوند

مدیریت استاددانشگاه جامع امام حسین(ع)

alimohamad.ahmadvandgmail.com

جانشین سردبیر

نبی الله روحی

فلسفه کلام دکتری فلسفه کلام

rahbordipolice.ir

اعضای هیات تحریریه

اسماعیل احمدی مقدم

مدیریت راهبردی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

rahbordipolice.ir

علی محمد احمدوند

مدیریت استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)

am.ahmadvandeyc.ac.ir

محمدسهرابی

حقوق بین الملل استاد دانشگاه علوم انتظامی امین

rahbordipoli.ce.ir

الله مراد سیف

اقتصاد دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

seif.1388gmail.com

محمد ابراهیم سنجقی

مدیریت راهبردی استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

sanjaghiyahoo.com

توحید عبدی

فلسفه دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

amirabootorabyahoo.com

طوبی کرمانی

فلسفه استاد دانشگاه تهران

kermaniut.ac.ir

عبدلله هندیانی

امنیت ملی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

hendiani.s1343gmail.com

محسن اسماعیلی

حقوق دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران

esmaeili1344yahoo.com

حسین شریفی طرازکوهی

حقوق استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

hsharifityahoo.com

محمدحسین باقری

جغرافیای سیاسی دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

mhbagheri1400gmail.com
09124462259

سید مهدی الوانی

مدیریت دولتی استاد دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

sralvanigmail.com

مدیر اجرایی

ربابه آبداری

ادیان و عرفان تطبیقی دانشجوی دکترا

abdari.rgmail.com

اعضای هیات تحریریه

سید محمد اعرابی

مدیریت استاد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

sm.aarabigmail.com