راهنمای نویسندگان

 

راهنمای تدوین و ارسال مقالات علمی و پژوهشی برای چاپ در فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا

 

 

1-      مقاله باید دستاورد پژوهش علمی نگارنده و برخوردار از مختصات روش شناختی و سامان یافته در ارائه موضوع مورد تحقیق بوده و برای چاپ در نشریات دیگر ارسال نشده باشد.

فرم تعارض منافع  را دانلود و نسخه تکمیلی و امضا شده آن را به همراه مقاله ارسال نمایید.

فرم تعهد اخلاقی  را دانلود و نسخه تکمیلی و امضا شده آن را به همراه مقاله ارسال نمایید.

2-      پذیرش مقاله برای چاپ بر عهده هیات تحریریه فصلنامه است که بعد از داوری و تایید همکاران علمی نشریه، صلاحیت چاپ آن اعلام خواهد شد. بدیهی است فصلنامه هیچ گونه تعهدی در قبال پذیرش و یا رد مقاله نخواهد داشت. کلیه مسئولیت های ناشی از صحت علمی و یا دیدگاه های نظری و ارجاعات مندرج در مقاله بر عهده نویسنده و یا نویسندگان آن خواهد بود. در عین حال فصلنامه در ویرایش مندرجات مقاله آزاد است.

3-      مقاله حداکثر در 25 صفحه چاپی و بر یک روی کاغذ A4، به همراه فایل اصلی تایپ شده در نرم افزار Word نسخه 1997 به بعد، ارسال گردد.

4-      مقاله ارسالی باید دارای ساختار مقالات علمی- پژوهشی و با رعایت شرایط ذیل باشد:

4-1-  مقاله ارسالی باید دارای عنوان، چکیده (حداکثر ده سطر)، کلید واژه (سه الی پنج کلید واژه)، مقدمه، متن، نتیجه گیری، خلاصه انگلیسی و فهرست منابع، طبق راهنمای نحوه ارائه مقاله های علمی در انتهای توضیحات ذیل باشد.

4-2-  مقاله باید برخوردار از عنوان دقیق علمی متناسب با محتوا، رسا و مختصر باشد.

4-3-  مقدمه مقاله محل طرح و بیان نظری موضوع مقاله، اهمیت و ابعاد موضوع مساله مورد پژوهش و بیان منظور پژوهشگر از طرح و انتشار آن است.

4-4- متن مقاله بایستی اجمالا بیانگر روش و روند کار به شکل توصیفی باشد. در مقاله هایی که حاصل پروژه تحقیقاتی است با رعایت مطلب بالا می بایست در صورت ضرورت، فرضیه پژوهش، جامعه آماری، نحوه نمونه گیری، روش های گردآوری داده ها و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات را به نحوی قابل درک برای عموم مخاطبین ارائه دهند، به گونه ای که از دادن اطلاعات آماری و ... پرهیز شده و بیشتر به بیان مبانی نظری و تئوریک پرداخته شده باشد.

4-5-  نتیجه گیری: در پایان مقاله، بایستی نتایج حاصل از تحقیق و آزمون فرضیه، که روشنگر بحث و نتیجه گیری باشد، ارائه گردد.

4-6-  منابع مورد استفاده: تمام منابع مورد استفاده در متن، بایستی در فهرست منابع پایان مقاله به ترتیب حروف الفبا آورده شود. در نگارش ارجاعات مربوط به منابع در داخل متن، نام مولف، سال انتشار، منبع و صفحه مورد استفاده بدین شکل (الگار، 2001، ص22) یا (Galula, 2001, p22) نگاشته می شود. در مواردی که تعداد نویسنده بیشتر از یک نفر باشد، ذکر منبع بدین صورت خواهد بود (الگار و همکاران، 2001، ص22) و یا (Galula, et.al, 2001). برای ارجاع به منابع اینترنتی بدین شکل (http://www.iohwrc.com/articles/politics_galula) نگاشته می شود. در نگارش متن، معادل لاتین افراد و یا اصطلاحات و واژه های ضروری با شماره ارجاع در پاورقی هر صفحه آورده می شود.

4-7- ترتیب شناسه های کتاب شناختی در صفحه فهرست در مورد مقاله، کتاب، گزارش و سایر مراجع به شرح ذیل است:

-          مقاله ها: نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام مجله، دوره، شماره و صفحات مقاله.

-          کتاب ها: نام نویسنده (سال انتشار)، عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح، محل انتشار، نام ناشر.

-          منابع اینترنتی: نام نویسنده (تاریخ انتشار)، عنوان متن، نام سایت یا صفحه اینترنتی (نشانی دسترسی)، (تاریخ مشاهده).

4-8- خلاصه انگلیسی (20- 15 سطر) باید همراه با مشخصات کامل نویسنده ارسال شود.