اهداف و چشم انداز

حوزه های موضوعی این فصلنامه به شرح زیر می باشند: 

1- پلیس و مشارکت مردمی

2- پلیس و جرایم سازمان یافته

3-فضای مجازی و امنیت عمومی

4- پلیس و فناوری های نوین

5- فقه و اخلاق انتظامی

6- پلیس و حقوق امنیت ملی

7- پلیس و همکاری های بین المللی

8- پلیس و امنیت پایدار مردمی

9- پلیس و اشراف اطلاعاتی 

10- ناجا و رسانه

11- معماری ناجای آینده

12- ناجا و تمدن نوین اسلامی

13- نظم و انظباط اجتماعی

14- نظریه های امنیتی- انتظامی

15- تحولات محیط امنیتی-انتظامی

16- فلسفه نظم

17- پلیس هوشمند

18- پلیس و امنیت اقتصادی

19- ناجا و اقتصاد مقاومتی

20- انتظام ملی