دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، بهار 1400، صفحه 5-172 

مقاله مستخرج از پروژه تحقیقاتی مرکز مطالعات راهبردی ناجا

1. تدوین سیاست کلی انتظامی کشور

صفحه 5-35

20.1001.1.25381946./ssj.2021.96578

علیرضا جزینی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

3. الگوی مطلوب پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران

صفحه 79-104

20.1001.1.25381946./ssj.2021.96580

ایمان حطمی؛ بتول پاکزاد؛ مجتبی فرحبخش؛ حسن خسروی


مقاله علمی پژوهشی

4. هوش معنوی و دلبستگی شغلی کارکنان نیروی انتظامی

صفحه 105-132

20.1001.1.25381946./ssj.2021.96581

احمد عربشاهی کریزی؛ سید باقر صفا


5. فراتحلیلی بر ادبیات تفکر راهبردی

صفحه 133-153

20.1001.1.25381946./ssj.2021.96582

حاجیه رجبی فرجاد؛ مریم سادات حیدرزاده نمین