دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، بهار 1399، صفحه 1-182 
3. الزامات راهبردی ناجای آینده در افق تمدن نوین اسلامی

صفحه 84-59

محمدرضا (ناصر) شعبانی اصل؛ امین پاشایی هولاسو