بررسی حوادث رانندگی ناشی از تبلیغات محیطی در پرتو قواعد فقهی و حقوقی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد فقه و حقوق دانشکده الهیات دانشگاه تهران

20.1001.1.25381946./ssj.2021.96583

چکیده

حوادث رانندگی هرروزه بخشی از سرمایه‌های انسانی کشورمان را نابود می‌کند. یکی از دلایل مهم رخ‌دادن این‌گونه حوادث، توجه رانندگان به موضوعات پیرامونی غیر از رانندگی است. تبلیغات محیطی در کنار جاده‌ها یکی از مواردی است که قصد اصلی ایجاد آن، جلب توجه حداکثری رانندگان است. در برخی از شرایط که تبلیغات کنار جاده‌ای نامناسب هستند و الزامات ایمنی در تهیه و نصب آنها رعایت نشده‌است، احتمال وقوع حادثه افزایش می‌یابد. از آنجا که متصدیان راه مانند وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها مسئول تأمین امنیت جاده و جلوگیری از اخلال در تردد هستند، در‌صورت عدم انجام تکالیف خود و بروز حوادث رانندگی، مسئولیت آنها به‌عنوان یکی از دلایل موثر در تصادف مطرح می‌شود. در این مقاله، مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی بر اساس تبلیغات محیطی از دریچه قواعد فقهی و حقوقی مورد تحلیل قرار می‌گیرد و روشن می‌شود که قواعد فقه اسلامی مانند "تسبیب" به‌شکل بسیار مناسب‌تری منافع زیان‌دیدگان را تأمین می‌کنند و قانون‌گذار برای حمایت از زیان‌دیدگان نیازی به تبعیت از قوانین کشورهای خارجی ندارد و کافی است که از ظرفیت پویایی فقه اسلام استفاده کند تا نفع زیان‌دیدگان به بهترین نحو تأمین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of traffic accidents due to environmental propaganda in the light of law and religious jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rezvan Talab 1
  • Zahra Zare Esfidani 2
1 Associate Professor, Faculty of Theology, University of Tehran
2 Master of Jurisprudence and Law, Faculty of Theology, University of Tehran
چکیده [English]

Every day traffic accidents destroy part of our country human resources. One of the main reasons of such accidents is the attention of drivers to environmental matters other than driving. Environmental propaganda alongside the roads is one of the cases that its main purpose is to attract driver’s attention at most.In some circumstances that side road propaganda is unsuitable and safety regulations were not observed in its procurement and installation, the possibility of accidents increased.Since overseers of road such as Iran Ministry of Roads & Urban Development and Municipalities are responsible for providing road safety and prevention of any disruption in traffic, in case they do not perform their duties and traffic accidents take place ,they are considered as one of the main causes of accidents .In this article ,the responsible arising from traffic accidents by environmental propaganda through window of law and religious jurisprudence are analyzed and it will be clear that rules of religious jurisprudence such as causality in a very suitable form will guarantee the benefits of the victims and for legislator to protect the victims will not require obeying foreign countries and it is just enough to use dynamic capacity of religious jurisprudence so that the benefits of the victims will be provided in the best way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • roads safety
  • compensation for damage
  • outside propaganda
  • civil liability
منابع فارسی
- انصاری، م. ا (1373) ، منیة الطالب،  قم، انتشارات اسماعیلیان
- بجنوردی، س. م(1377)، قواعد الفقهیه، قم، الهادی
- بهرامی احمدی، ح(1388)، مسئولیت مدنی: حقوق مدنی4، تهران، انتشارات میزان
- جمشیدی، ع(1390)، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقررات موضوعه و رویه قضایی ایران، تهران، انتشارات جنگل جاودانه
- حلی، ج. ب(1409)، شرایع الاسلام، تهران، انتشارات استقلال
- خراسانی، م. ب(1409)، کفایة الأصول،  قم، مؤسسة آل‌البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث
- خمینی، ر. ا(1410)، الـرسائل تشمل علی مباحث اللضرار و استصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید والتقیة، قم، انتشارات اسماعیلیان
- روحانی، م(1413)، منتقی الاصول، قم، دفتر آیت الله سید محمد حسینی روحانی
- طباطبایی موتمنی، م(1387)، حقوق اداری، تهران، انتشارات سمت
- کاتوزیان، ن (1378)، الزام‌های خارج از قرارداد، ضمان قهری، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
- نراقی، ا. ب(1408)، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام فی مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، مکتبه بصیرتی
- ــــــــــ (1416)، فرائد الاصول، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی
- ـــــــــــ (1368)، صحیفه امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
- رستمی، و؛ صادقی، ح؛ سلیمانیان، ح(1393)، مسئولیت مدنی متصدیان راه در تصادفات رانندگی، تهران، مطالعات حقوق خصوصی
 
منابع انگلیسی
- Daluge, M. J., DeLong, M., Hanig, L., Kalla, H., Klauer, C., Klein, K., . . . Wessinger, B. (2011). Outdoor Advertising Control Practices in Australia, Europe and Japan. Washington: Office of International Programs.
- Department of planning and transport and infrastructure. (2014). Advertising Signs Assessment Guidelines for Road Safety. Adelaide: Government of South Australia.
- Domke, K., Wandachowicz, K., Zalesinska, M., & Skrzypczak, P. (2011). Digital billboards and road safety. Lighting in Engineering, Architecture and the Environment, 119-131.
- Dukic, T., Ahlstrom, C., Patten, C., Kettwich, C., & Kircher, K. (2012). Effects of Electronic Billboards on Driver Distraction. Traffic Injury Prevention, 469-476.
- Edquist, J., Horberry, T., Hosking, S., & Johnson, S. (2011). Effects of advertising billboards during simulated driving. Applied ergonomics, 619-626.
- Gozar, G., Allingag, C., Salta, A., Dela Cueva, M., & Enriquez, N. (2008). Analysis of the Effects of Billboard Advertisements to Drivers’ Attention for Road Safety. Southeast Asian Ergonomics Conference (pp. 1-12). Philippines: Southeast Asian Ergonomics Conference.
- Robinson-Riegler, G. L., & Winton, W. M. (1996). The Role of Conscious Recollection in Recognition of Affective Material: Evidence for Positive-Negative Asymmetry. The Journal of General Psychology, 93-104.