هوش معنوی و دلبستگی شغلی کارکنان نیروی انتظامی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

20.1001.1.25381946./ssj.2021.96581

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هوش معنوی بر دلبستگی شغلی کارکنان با توجه به نقش تعدیل‌گری اخلاق کاری می‌باشد. نوع پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی، همبستگی و پیمایشی است. در این تحقیق، برای سنجش هوش معنوی جامعه آماری 150 نفری کارکنان، از پرسش‌نامه هوش معنوی کینگ(2008)، جهت سنجش اخلاق کاری از پرسش‌نامه گریگوری‌سی‌پتی(1990) و برای سنجش دلبستگی شغلی از پرسش‌نامه دلبستگی شغلی کانونگو(1982) استفاده شده‌است. صرف‌نظر از استاندارد بودن پرسش‌نامه‌ها، روایی پرسش‌نامه‌ها با نظرخواهی از اساتید نیز مورد تأیید قرار گرفت. جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای متغیرهای هوش معنوی، دلبستگی شغلی و اخلاق کاری به‌ترتیب، مقادیر87/0، 85/0 و 80/0 به دست آمد. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری مورد تجزیه‌وتحلیل واقع شده‌است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین هوش معنوی و دلبستگی شغلی رابطه‌ای مستقیم و معناداری برقرار است و اخلاق کاری رابطه بین هوش معنوی و دلبستگی شغلی کارکنان را تعدیل می‌کند. هوش معنوی باعث می‌شود تا افراد توانایی رفتار همراه با دلسوزی و مهربانی و عقل و خرد با حفظ آرامش درونی و بیرونی را بیابند؛ همچنین، توسعه اخلاق و نهادینه کردن اخلاق در سازمان می‌تواند دلبستگی افراد به شغلشان را افزایش دهد که نتیجه آن، بهبود عملکرد آنها در جهت دستیابی سازمان به اهداف خود خواهد بود. ایجاد روش‌های اجرایی کارآمد و نهادینه کردن رفتار اخلاقی در سازمان‌ها می‌تواند از یک سو، موجب کاهش و رفع بی عدالتی و نارضایتی و از سوی دیگر، موجب افزایش دلبستگی شغلی کارکنان و درنتیجه، رشد و تعالی فردی و سازمانی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spiritual Intelligence and job involvement of Iran police personnel

نویسندگان [English]

  • Ahmad Arabshahi Karizi 1
  • Sayyed Bagher Safa 2
1 Assistant Professor of Public Management, Payame Noor University
2 Master of Human Resource Management
چکیده [English]

The purpose of the present research is to study the effect of spiritual Intelligence on job involvement of personnel by focusing on the role of ethical adjustment.The research type in terms of objective is practical and due to its nature and method is descriptive , correlational and survey. In this research for measurement of spiritual Intelligence of statistical population ,king spiritual intelligence questionnaire  (2008 ),for measurement of employee work ethic,gregory c. patty questionnaire  (1990 ) and for measurement of job involvement ,kanungo job involvement questionnaire (1982) were used.Statistical population consisted of 150  personnel.Regardless of standardization of questionnaires, the validity of questionnaire confirmed by surveying  the experts in the field. For reliability ,Cranach’s coefficient alpha was used. For Spiritual Intelligence variables, job involvement and work ethic, the quantities of 80%,85% and 87% were obtained respectively. Collected data  analyzed using structural equation modeling.Research results indicated that between Spiritual Intelligence and personnel job involvement ,direct and meaningful relation are established and work ethic adjusts the relation between spiritual intelligence and personnel job involvement. Spiritual intelligence causes personnel to find ability to behave compassionately, kindly, rationally and sustain internal and external tranquility. Furthermore development of ethics and internalization of ethics in organizations can increase the involvement of personnel to job, the result of which is improvement in their performance to achieve organization objectives. Establishment of efficient execution methods and internalization of ethical behavior in organization can in one hand decrease and remove inequality and dissatisfaction and on the other hand can increase personnel job involvement and result in organization and individual excellency and growth

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual Intelligence
  • job involvement
  • work ethics
منابع فارسی
- ابزری، مهدی؛ یزدان شناس، مهدی(1386)، "مسئولیت اجتماعی و اخلاق کار در مدیریت کیفیت نوین"، فرهنگ مدیریت. سال پنجم. شماره 15
- ارشادی سیس، مهدی(1392)،"بررسی تأثیر هوش معنوی بر توانمندسازی کارکنان نیروی انتظامی استان آذربایجان‌غربی"، دانش انتظامی، سال پنجم، شماره 20
- افتخاری، علی اصغر (1393)، "بررسی تأثیر هوش معنوی بر عملکرد فرماندهان و مدیران"، دانش انتظامی مازندران، سال چهارم، شماره 16
- الوانی، سید مهدی(1391)، "درآمدی بر بلوغ اخلاقی سازمان ها"، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال اول. شماره 1. تابستان
- ذوقی، لیلا(1398)، "بررسی رابطه هوش معنوی با خودکارآمدی و تعهد شغلی کارکنان ستاد فرماندهی مرزبانی ناجا"، پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، سال اول، شماره 1
- رجایی، علیرضا(1389)، "هوش‌معنوی: دیدگاه‌ها و چالش‌ها" پژوهش‌نامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، سال ششم، شماره22
- سعیدپور، کاظم(1388)، اخلاق اداری، تهران نشر جمال
- سهرابی، فرامرز(1387)، "مبانی هوش معنوی"، سلامت روان، سال اول، شماره 1
- شفیعی، عباس(1393)، "هوش معنوی و تأثیر آن بر سلامت روانی منابع‌انسانی سازمان"، مطالعات اسلام و روانشناسی، سال هشتم، شماره14
- فقیه‌آرام، بتول؛ میرزایی، بلال(1396)، "رابطه توانمندسازی و اخلاق سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان"، مدیریت منابع در نیروی انتظامی، سال پنجم، شماره 19
- کولیوند، علیرضا(1399)، "بررسی رابطه معنویت با اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی(مطالعه موردی ستاد ناجا)"، دانش انتظامی، سال اول، شماره 3
- نعمتی، لیلا؛ نویدی، پرویز(1395)، "تأثیر هوش سازمانی و هوش اخلاقی بر دلبستگی شغلی؛ با نقش میانجی سرمایه اجتماعی"، مجله مدیریت فرهنگی، سال دهم، شماره 31
- نوری کناشک، طاهره(1396)، "بررسی رابطه هوش معنوی با سلامت روان در دانش‌آموختگان مجتمع آموزشی زنان پلیس"، فصلنامه علمی پلیس زن، سال هفتم، شماره 26
 
 
 
منابع انگلیسی
- Amram, j(2009). "The contribution of emotional& spiritual intelligence to effective business leadership", Institute of transpersonal psychology pal alto, California.
- Arnaudov K, Koseska E(2012). Business ethics and social responsibility in tourist organizations in terms of changing environment. Procedia - Social and Behavioral Sciences; 44. 387-397.
- Devi, Saloni(2016). Impact of spirituality and emotional intelligence on employee engagement. International Journal of Applied Research, 2(4): 321-325.
- Giannone, D. A., & Kaplin, D(2017).‌"How Does Spiritual Intelligence Relate to Mental Health in a Western Sample?" Journal of Humanistic Psychology, 002216781774 104.
- Golmakani, Nahid; Rezaei, Fatemeh and Mazloum, Seyed Reza(2018). The Relationship of Spiritual Intelligence and Religious activities with happiness of midwives working in hospitals and health centers. Journal of Midwifery and Reproductive Health 6(2): 1264-1272.
- King, D. B(2008). "Rethinking claims of spiritual intelligence: a definition, model and measure. canada: master’s thesis". Trent University.
- Pant, N., & Srivastava, S. K(2017).‌"The Impact of Spiritual Intelligence, Gender and Educational Background on Mental Health Among College Students". Journal of Religion and Health.
- Safa Chaleshtari, Katayoun; Sharifi, Tayebe and Ghasemi Pirbalooti, Mohammad(2017). "A Study of the Effectiveness of Group Spiritual Intelligence Training on Self-Efficacy and Social Responsibility of Secondary School Girls in Shahrekord". Social Behavior Research & Health(SBRH) 1(2): 81-90.
- Shateri, Karim; Hayat , Ali Asghar and Jayervand, Hamdollah(2019). "The Relationship Between Mental Health and Spiritual Intelligence Among Primary School Teachers". Int J School Health 6(1).
- Srivastava, Prem Shankar(2016). "Spiritual intelligence: An overview". International Journal of Multidisciplinary Research and Development 3(3): 224-227 .
- Tota I, Shehu H(2012). The Dilemma of Business Ethics. Procedia Economics and Finance; 3. 555-559.
- Tischler, Len;‌Biberman, Jerry‌and‌McKeage, Robert(2002). Linking emotional intelligence, spirituality and workplace performance. Journal of Managerial Psychology, 1 May 2002.
- Vas, Emmy Gracy(2017). Spiritual Intelligence: A Secret Key to Employee Engagement. International Journal of Engineering Technology Science and Research IJETSR, 4(10).
- Walker, M. J(2006).‌The Effects of Nurses’ Practicing of the HeartTouch Technique on Perceived Stress, Spiritual Well-Being, and Hardiness. Journal of Holistic Nursing, 24(3), 164–175.