مدیریت اطلاعاتی جنبش های اجتماعی سایبرپایه

نوع مقاله : مقاله مستخرج از طرح تحقیقاتی

نویسنده

دکترای مدیریت اطلاعات راهبردی

20.1001.1.25381946./ssj.2021.96579

چکیده

جنبشهای اجتماعی بهعنوان یک پدیده امنیتی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر قدرت سیاسی تأثیر میگذارند؛ بنابراین، ضروری است تا با هدف ایجاد امکان سیاستگذاری، ارائه نظرات مشاورهای، کاهش احتمال غافلگیری و افزایش کارآیی دستگاههای امنیتی کشور، تحقیقات لازم برای تشریح و شناسایی ابعاد، مولفهها و متغیرهای موثر در این حوزه انجام شود و بر این اساس، تحقیق حاضر بهدنبال دستیابی به "الگوی مدیریت اطلاعاتی جنبشهای اجتماعی اینترنتی" است. برای شناسایی راهکار صحنه و ستادی برای برونرفت از مشکلات مبتلابه در این حوزه، بهعنوان یک الزام کاری، نیازمند مطالعه و جلب نظرات کارشناسان اهل فن هستیم و از آنجاکه در این رابطه، تحقیقات مشابهی در داخل انجام نشدهاست، اهداف تحقیق حاضر به قرار زیر است: ارائه الگوی مدیریت اطلاعاتی، شناخت و بررسی ابعاد، مؤلفهها و شاخصهای مدیریت اطلاعاتی جنبشهای اجتماعی، بهینهسازی و تبیین مفهوم مدیریت اطلاعاتی. این تحقیق بهدلیل اکتشافی بودن، فاقد فرضیه است و باتوجه به نوع تحقیق و فقدان ادبیات کافی در این حوزه، از رویکرد پژوهش کیفی استفاده شدهاست و روش دادهبنیاد برای تجزیهوتحلیل دادههای دست اول تحقیق(مصاحبه) بهکارگرفته شدهاست. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه عمیق و نیمهساختاریافته با نخبگان و کارشناسان جامعه اطلاعاتی حوزه جنبشهای اجتماعی است و برای این منظور، تعداد 36 نفر از کارشناسان شاغل در جامعه اطلاعاتی برای مصاحبه انتخاب شدهاند. نتایج حاصل از بررسی دادههای دست اول با استفاده از نرمافزار مکس کیودا، 1009 کد، 212 مفهوم، 31 مقوله و درنهایت، 6 مضمون اصلی(علّی، زمینهای، محوری، راهبردی، پیامدها و راهبردی) است؛ برایناساس، مدیریت اطلاعاتی دارای مقولههای زیر است: جمعآوری، بررسی و تجزیهوتحلیل، اقدام، حفاظت، بازیگران، مشکلات و تنگناهای مدیریتی، فضای مجازی، آگاهسازی و افکارعمومی. در پایان نیز، بهعنوان الگو، مدل شکلی با در نظر گرفتن ارتباط بین مقولهها و مضامین ترسیم و ارائه شدهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Informational management of cyber based social movements

نویسنده [English]

  • Davood Mohammadi
PhD in Strategic Information Management
چکیده [English]

 
Social movements as a security phenomenon directly and indirectly have effected political power. Therefore it is necessary for the purpose of providing possibility of policy making ,introduction of consultative viewpoints, decrease  possibility of surprise and increase  government security system efficiency ,required researches for explanation and recognition of dimensions, constituents and influential variables in this domain should be implemented and accordingly present research is intended to achieve  informational management of internet based social movements. For recognition of scene approach and headquarters for exit from inflicted problems in this domain as a work requirement,  study and acquisition of experts viewpoints are  required and since in this regard no similar research has been done domestically ,objectives of present research is as follow: introduction of informational management model, recognition and study the dimensions ,constituents and indicators of social movements information, optimization and explanation of informational management concepts. This research has no hypotheses because it is exploratory and in regard to research type and absence of adequate literature in this domain, qualitative research approach is used and data based method  is used for analysis of research first hand data (interview).Deep and semi-structured interview with elites and experts of information society in the fields of social movements were the tools of data collection.Therefore 36 employed experts in information society were selected for interview. Results of first hand data using MAXQDA software were 1009 codes ,212 concepts,31 categories and finally 6  main themes)casual, contextual, axial, strategical ,phenomenical and strategical(were chosen.Based on these results, informational management has following themes: collection, study, analysis, action ,protection, players, management problems and bottlenecks, social media, public notification.Finally as a model, formal model regarding relation between  themes and contents were  illustrated and introduced

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Security
  • Social movements
  • Social Media
  • informational management
منابع فارسی
ـ آشوری، داریوش(1378)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، بی جا
ـ صباغی نژاد، زیور؛ حیدری، غلامرضا(1394)، "پانزده تعریف از مدیریت اطلاعات"، مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، سال شانزدهم، شماره 16، صص 39 ـ 58
ـ فکوری، محمدعلی(1378)، اصطلاحات اطلاعاتی، تهران، دانشکده اطلاعات
ـ کرسول، جان(1391)، پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد(روایت پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده‌بنیاد، قوم‌نگاری، مطالعه موردی)، ترجمه حسن دانایی‌فرد و حسین کاظمی، تهران، انتشارات صفار
ـ ماندل‌، رابرت‌(1377)، چهره ‌متغیر امنیت‌‌ملی‌، تهران، پژوهشکده‌ مطالعات‌ راهبردی‌
ـ معین، محمد(1375)، فرهنگ فارسی معین، تهران، مؤسسه انتشاراتیِ امیرکبیر
ـ هارولد کونتز و همکاران(1380)، اصول مدیریت، ترجمه‌ محمدهادی چمران، تهران، موسسه انتشارات علمی
 
منابع انگلیسی
- Maxwell, J. A., and D. M. Loomis(2003) Mixed Methods Design: An Alternative Approach. In A.Tashakkori, and C. Teddlie(Eds.), Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Researc(pp. 241272). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Graham, M.2013.Geography/Internet: Ethereal Alternate Dimensions of Cyberspace or Grounded Augmented Realities? The Geographical Journal 179(2) 177-182
- Nye, Joseph S.(2004),"The Decline of American’s Soft Power", Foreign Affairs, Jun