تدوین سیاست کلی انتظامی کشور

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پروژه تحقیقاتی مرکز مطالعات راهبردی ناجا

نویسنده

دانشیارگروه پیشگیری انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین و رئیس انجمن علمی پژوهشهای انتظامی ایران

20.1001.1.25381946./ssj.2021.96578

چکیده

نیروی انتظامی به‌عنوان سازمان متولی تأمین امنیت کشور، در طراحی سیاست انتظامی و عرصه‌های امنیت عمومی و انضباط اجتماعی با وجود برخورداری از تجارب و دانش‌های ضمنی و صریح، فاقد سیاست کلی مدون انتظامی است. هدف این تحقیق، تدوین سیاست کلی انتظامی کشور می‌باشد که از لحاظ هدف، بنیادی ـ کاربردی است، از حیث روش، پیمایشی است و برحسب رویکرد، آمیخته است. در تحقیق حاضر، از چندین جامعه آماری مختلف بهره برده‌ایم؛ بنابراین، روش تعیین حجم نمونه نیز بر پایه آنها متفاوت خواهد بود. در بررسی و مطالعه مستندات، از شیوه تمام‌شمار استفاده ‌شده‌است اما در ارتباط با تکمیل پرسش‌نامه و مصاحبه با مدیران، بر اساس ویژگی‌های مندرج در این جامعه آماری نسبت‌به تعیین حجم نمونه به‌شیوه هدفمند عمل گردیده‌است. گردآوری اطلاعات از طریق اسنادی و روش مطالعات میدانی پرسش‌نامه‌ای و مصاحبه عمیق‌(اخذ نظر صاحب‌نظران) انجام و سپس مصاحبه‌ها پیاده‌سازی شده و برای تحلیل داده‌های آن، از روش کدگذاری؛ برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های کیفی، از روش‌گراندد تئوریتوسط نرم‌افزار مکس‌کیودا استفاده شد و ضمن بهره‌گیری از تجارب خبرگان، سیاست‌های کلی انتظامی با روش دلفی احصا گردید. با توجه به نتیجه آزمون تی، درصورتی‌که مقدار میانگین شاخص موردمطالعه از مقدار 3 بزرگ‌تر شده باشد و مقدار سطح معناداری (Sig) کمتر از 05/0 شده باشد، شاخص موردمطالعه مطلوب است. خبرگان سیاست‌های 27 گانه را به‌طور کلان پذیرفتند ولی نظرات و پیشنهاد‌هایی را برای اصلاح و تلفیق عناوین در هر یک از سیاست‌های 27 گانه عنوان نمودند که ضمن تحلیل و پالایش در نتیجه‌گیری نهایی موردتوجه قرار گرفت و درنتیجه، 15 سیاست در موضوع موردبحث تحقیق احصا گردید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Codification of Police General Policy

نویسنده [English]

  • Alireza Jazini
Associate Professor of Disciplinary Prevention, Amin University of Law Enforcement Sciences and President of the Iranian Scientific Association of Law Enforcement Research
چکیده [English]

Police forces are the organization in charge of ensuring the security of the country  and in planning law enforcement policy and public security arenas and social discipline despite having experiences and  implicit and explicit knowledge have lacking in codifying the general policy of Iran police. The purpose of this research is to codify general policy of police. Research objective is practical and fundamental. and  its method is survey and mixed approach is used. Present research has benefited from some statistical populations therefore the method of determination of sample size accordingly will be different. In review and study of documentations, method of total count was used.Completion of questionnaire and interview with managers were according to listed features in  statistical population and according to which sample size was defined. Purposeful method was used. Data collection through documents and method of questionnaire field study and deep interview ) experts view points( were carried out and then the interview were written down and for data analysis, method of coding and for analysis of qualitative data ,method of grounded theory by MAXQDA software tools were used.In addition to using experts experiences ,the general policy of Iran police by method of Delphi method was counted ,regarding the results of T test, in case of the average value of the index in case study was higher than value 3  and the Significance level value was lower than %05 the index under study is desirable.The experts in general have accepted the 27 types of policies but have offered viewpoints and suggestions for correction and compilation of titles in each of 27  types of policies . Additionally analysis and refinement of final results were considered. Consequently 15 policies in the case study were counted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policies
  • general policy . police
منابع فارسی
- ـــــــــ ، بیانات مقام معظم رهبری، قابل دسترسی در: Khamenaei.ir‏‏
‏‫- اسماعیلی، محسن؛ منصوریان، مصطفی(۱۳۹۱)، "درآمدی بر نقش مجلس شورای اسلامی در حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام"، فصلنامه بررسی‌های حقوق عمومی، سال اول، شماره 2
- ‏‫الوانی، سید مهدی(۱۳۸۰)، تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری خط‌مشی های عمومی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگوی بهینه، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی
‏‫‏‫- جزینی، علیرضا(۱۳۸۷)، سازمان وظایف یگان‌های انتظامی، تهران، معاونت آموزش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
‏‫‏‫‏‫- جلیلی قاسم آقا، امید(۱۳۹۷)، "سیاست گذاری: مفاهیم، الگوها و فرایندها"، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، شماره 4، صص 114ـ 106
‏‫‏‫- دفت، ریچارد ال(1380)، تئوری و طراحی سازمان، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی
‏‫- رامش، ام؛ هاولت، مایکل(۱۳۹۴)، مطالعه خط‌مشی عمومی: چرخه‌های خط‌مشی و زیر نظام‌های خط‌مشی، ترجمه‌ عباس منوریان و ابراهیم گلشن،تهران، کتاب مهربان
‏‫- رضوی نژاد، سیدامین؛ ملک محمدی، حمیدرضا(۱۳۹۷)، "درآمدی تحلیلی بر مسئله شناسی در سیاستگذاری امنیتی، مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی"، مطالعات راهبردی جهانی شدن، سال هشتم، شماره 27، صص 279-296.
‏‫- رنگریز، حسن؛ خیراندیش، مهدی؛ لطیفی جلیسه، سلیمه(۱۳۹۷)، "بررسی موانع اجرای خط‌مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی با استفاده از روش فراترکیب"، دانشگاه تهران،سال چهارم، شماره 1، صص 123-138.
- عبدالحسین زاده، محمد؛ ثنایی، مهدی؛ ذوالفقارزاده، محمد مهدی(۱۳۹۶)، "مفهوم‌شناسی سیاستگذاری داده باز حاکمیتی و تبیین مزایا و فواید آن در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری"، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، سال هفتم، شماره 22، صص 55-74
‏‫‏‫- مصلی نژاد، عباس (۱۳۹۰)، «بررسی تحلیلی و کارکردی الگو‌ها و فرایند های سیاستگذاری اقتصادی»، فصلنامه سیاست، جلد 41، شماره 2، صص 329–348
‏‫- هاشمیان، سیدمحمدحسین؛ خلیلی، عزیزالله(۱۳۹۲)، "جایگاه خدامحوری در سیاستگذاری عمومی"، فصلنامه اسلام و پژوهش‌ها‌‌‌ی مدیریتی، سال دوم، شماره
‏-وحید، مجید (۱۳۸۳)، سیاست‌گذاری عمومی، تهران، نشر میزان.
 
‏منابع انگلیسی
- Birkland. (2014). An introduction to the policy process: Theories, concepts and models of public policy making. Routledge.
- Goldstein, Herman. (1966). Police policy formulation: A proposal for improving police performance. Mich. L. Rev. 65, 1123.
- Hill, Michael; & Varone, Frederic. (2014). The public policy process. Routledge.
- Sarre, R. & Prenzler, T. (2018). Ten key developments in modern policing: an Australian perspective. Police Practice and Research, 19(1), 3-16. https://doi.org/10.1080/15614263.2016.1242424