تأثیر فناوری های تحول آفرین در انتظام بخشی فضای مجازی کشور

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی فضای سایبر دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 عضو هئیت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

پیدایش فضای مجازی یکی از بزرگ ترین نمادهای تحول جهانی در عصر حاضر است و فناوری های تحول آفرین آن زندگی بشر را در تمام سطوح و ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، دفاعی و انتظامی تحت تأثیر قرار داده است. امروزه، انتظام بخشی فضای مجازی از مهم ترین چالش های پیش روی دولت ها است. استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی افراد جامعه، مأموریت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و با عنایت به درهم تنیدگی زندگی مردم در فضای واقعی و مجازی، برقراری نظم و امنیت در فضای مجازی نیز برعهده این نیرو می باشد و انجام این مأموریت مهم نیز فقط با استفاده از روش ها و شیوه های سنتی امکان پذیر نخواهدبود. فناوری های تحول آفرین فضای مجازی به دلیل ایجاد قابلیت های انتظامی جدید، رویکردی نو، برای رفع مشکلات و موانع می باشد. پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی ـ  پیمایشی انجام شده است، به دنبال بررسی تأثیر فناوری های تحول آفرین بر انتظام بخشی فضای مجازی کشور است و جامعه آماری آن شامل مدیران و کارشناسان ارشد پلیس فتا، پلیس های تخصصی و مدیران مرکز مطالعات راهبردی ناجا می باشند. این پژوهش در پی تعیین مهم ترین حوزه ها و تأثیرات مثبت فناوری های تحول آفرین برای ارتقای مأموریت انتظام بخشی فضای مجازی نیروی انتظامی است که برخی از آنها عبارتند از افزایش تعامل پلیس در قالب سکوهای جدید انتظامی و اشتراک اطلاعات، پایش هوشمندانه صحنه حوادث و محیط عملیاتی پلیس، توسعه و تسهیل کشف جرم با کمک ادله دیجیتال و نیز توسعه و تعمیق شبکه اطلاعات مردم پایه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Evolution Making Technologies on Regulating the National Virtual Space

نویسندگان [English]

  • Korosh Qalavand 1
  • Mohammad Reza Karimi Ghahroodi 2
  • Hamed Haji Molla Mirzaei 3
1 PhD Student in Strategic Cyberspace Management, Higher National Defense University
2 Assistant Professor and Faculty Member of Malek Ashtar University of Technology
3 Faculty member of the National Defense University
چکیده [English]

Appearance of virtual space is one of the greatest symbols of global evolution in current times and its evolution making technologies have had a great impact on every aspect and dimension of human life, namely cultural, social, economical, political, security, defense and law enforcement. Now adays, regulation of the virtual space is one of the most important challenges facing governments. Establishment of order and providing for public and individual welfare is the main mission of the police Force of I.R.Iran, and given the complex interrelationships of peoples life in the real and virtual space, establishment of security and order in the virtud space is assigned to the police force .To carry out this mission would not be possible through traditional methods. Evolution making technologies of virtual space, because of creating new policing capabilities, can be a new approach to problem solving. The present study, which is a descriptive _ survey seeks to measure the impact of evolution making technologies on regulating the national cyberspace, and its statistical society includes directors and senior experts of cyber crimes police department, specialty police officers, and directors of the police center for strategic studies. The objective is to determine the most important areas and positive effects of cvolution making technologies on the mission of regulating the virtual space. some of these are: increased police interaction in the form of new regulatory platforms and data _ sharing , intelligent monitoring of accident scenes and policing environment , developing and facilitating crime detection through digital evidence and expansion and deepening the community based information network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Space
  • regulating
  • evolution making technologies
- افشار، حسینی و موحدی، ح. ر.(1399)، "عنوان ارائه مدل مفهومی فرصت‑ها و تهدیدات به‑کارگیری و توسعه فناوری زنجیره بلوکی در جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه امنیت ملی، صص 308-348
-  باقری نژاد، جعفر؛ علی نقیان، لیلاسادات(1387)، رویایی با فناوری‑های برهم زن، تهران، تدبیر
- بختیاری و رضازاده، ت. و.(1398)، "چالش‑های پلیس در مدیریت امنیت عمومی با تأکید بر امنیت اخلاقی"، فصلنامه علمی امنیت ملی، صص 493-523
- بوزان، ب.(1378)، مردم، دولت‑ها و هراس، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی
- براهان، گولتکین(2018)، مروری بر فناوری زنجیره بلوکی؛ اصول، فرصت‑ها و چالش‑ها
- حقی، م.(1397)، "ارائه مدل مدیریت راهبردی امنیت فضای سایبر بر اساس کلان‑داده‑های فضای سایبر"، فصلنامه علمی امنیت ملی، صص 277-309
- زمرد، م. ص.(1395)، ناجای آینده و چالش مقابله با جرایم سایبری
- سازمند، ب.(1398)، هوش مصنوعی در چین، تهران، مرکز پژوهش‑های مجلس شورای اسلامی
- ------ (1399)، معرفی پلیس فتا، قابل دسترسی در www.cyberpolice.ir
-- سهرابی، محمد؛ مسلمی، سیاوش(1394)، "راهبردهای شبکه‑های اجتماعی مجازی برای کنترل بحران امنیتی"، فصلنامه امنیت ملی، صص 9-32
- سیف الدینی، م. ر.(1394). "نقش فناوری اطلاعات در بهبود کیفیت خدمات نیروی انتظامی"، فصلنامه توسعه سازمانی پلیس
- شاهیوندی، احمد؛ موسوی پور، الهام(1396)، "اثرگذاری فناوری‑های اطلاعاتی و ارتباطی نوین بر ساختار کالبدی ـ فضایی شهر با رویکرد شهر خلاق"، فصلنامه مطالعات شهری
- عقبی طلب، علی؛ امینی، صالح؛ نظری زاده، فرهاد(1386)، فناوری‑های بنیان‑کن در گ.ص.آینده، تهران، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
- کریمی خوزانی، علی؛ جاپلقیان، غلام(1393)، تبیین ویژگی‑ها، روش اجرایی و دلایل شکل‑گیری پلیس هوشمند به عنوان پارادایم جدید خدمات پلیسی
- کاظم پور، م.(1399)، کاربرد هوش مصنوعی در خدمات حقوقی آنلاین. مجله فرادرس
- کیان خواه، احسان؛ کریمی قهرودی، محمدرضا(1394)، "چالش‑آفرینی اینترنت اشیا بر ارکان امنیت ملی کشور"، فصلنامه علمی امنیت ملی، صص 81 ـ 106
- محمدی، ع.(1397)، طرح جامع پلیس هوشمند، تهران، معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا
- ملکی عزین آبادی، ر. ا.(1399)، ضرورت شکل‑گیری نیروی هوش مصنوعی در سیستم دفاع سایبری کشور، تهران، موسسه تحقیقات دفاعی وزارت دفاع
- ندری، غلامرضا؛ بخشایش، احمد(1397)، "بررسی تأثیر شبکه‑های اجتماعی مجازی بر امنیت اجتماعی ج.ا.ایران با رویکرد سیاست گذاری"، فصلنامه پژوهش‑های حفاظتی ـ امنیتی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، ص 125
- واحدی، مرتضی؛ صنیعی، محمدحسین(1392)، امنیت‑ملی در فضای سایبری، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
- وفادار، ح.(1396)، "فناوری اطلاعات و تأثیرات آن در رفتار سازمانی پلیس"، فصلنامه دانش انتظامی، صص 76-95
- ولوی، محمدرضا و همکاران(1396)، "ارائه الگوی راهبردی مهاجرت سازمان‑های دفاعی به محیط رایانش ابری"، فصلنامه مدیریت نظامی، صص 106-130
 
منابع لاتین
-          Brier, S. (2010). cybersemiotics and the question of knowledge. In:Information and Computation. World Scientific Publishing Co.
-          DoD. (2017). Department of Defence Dictionary of Military and Associated Terms. Joint Publication.
-          Economist, t. (2019). The worlds most valuable resource. the economist.
-          Grance, P. M. (2011). The NIST definition of cloud computing recommendations of the national institute of standards and technology. NIST.
-          Matti, D.; Ekenel, H. K.; Thiran, J. P. (2017). Combining LiDAR space clustering and convolutional neural networks for pedestrian detection. 14th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance .
-          MIT,Humanoid Robotics Group. (2019). Artificial Intelligence. MIT Artificial Intelligence Laboratory.
-          Staf, E. (2016). "Blockchains: The great chain of being sure about things". The Economist.
-          Sun D., Chang G., Sun L., Wang X. (2011). Surveying and Analyzing Security, Privacy and Trust Issues in Cloud Computing Environments. Procedia Engineering.
-          Tapscott, Don; Tapscott, Alex. (2016). "Here's Why Blockchains Will Change the World". Fortune.
-          V.Yaschenko, K. a. (2011). Russia U S Bilateral on Cybersecurity Critical Terminology Foundations,. EastWest Institute and the Information Security Institute of Moscow State University.