تحلیلی بر مکاتب و نظریه‌های پلیسی جهان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشجوی دکترای ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد

20.1001.1.25381946.1399.5.18.1.1

چکیده

موضوع مکتب‌های پلیسی در کشورها از موضوعاتی است که نمی‌توان با قاطعیت از وجود آنها سخن گفت؛ اما روشن است که هر کشوری بنا به مشکلات، ساختارها، اسناد بالادستی و دیگر مؤلفه‌ها، روش‌ها، استراتژی‌ها و دکترینی را در کار پلیسی در نظر گرفته است و بر مبنای آن، سازمان پلیس خود را شکل داده است و می‌کوشد تا در این چارچوب، اقدامات پلیسی خود را انجام دهد. نحوه شکل‌ گیری مکاتب گوناگون فکری، فلسفی و علمی در جهان، می‌تواند به تحلیل موضوع مکتب‌های پلیسی کمک ‌های شایانی کند؛ اما سوال این است که آیا تاکنون در کشورهای پیشرفته و غیرپیشرفته در سطح فعالیت‌ها و اقدامات پلیسی، از وجود مکتب‌ها سخن گفته شده است یا خیر. بر این اساس، باید بتوان مؤلفه‌هایی را تبیین نمود که در شکل‌گیری چارچوب‌های فکری نظریه‌پردازان، آن اندازه مؤثر باشند که بتوانند یک نظریه را از فربهی خاصی برخوردار نمایند تا آن نظریه بتواند در سیر تاریخی خود، به نحوی به مکتب تبدیل شود. این پژوهش، هفت مولفه اساسی در شکل گیری مکتب را تبیین نموده و سپس با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، نظریه های رایج پلیسی در کشورها را بر مبنای این هفت مولفه مورد سنجش قرار داده و مکاتب پلیسی موجود را تبیین نموده است. هدف این مقاله، بررسی و دریافت مکاتب پلیسی در پلیس کشورهای جهان به منظور ارائه راهنمایی مناسب برای الگوسازی و بومی سازی نظریه ها و تدوین مکتب انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران است تا از این رهگذر اندیشه ورزان بتوانند با وسعت دیدی افزون تر، درخصوص شکل دهی به استراتژی های بلندمدت و میان مدت خود اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Police Schools and Theories

نویسندگان [English]

  • Reza Abdari 1
  • Robabeh Abdari 2
1 Assistant Professor of Imam Hussein University
2 PhD student in Religious and Comparative Mysticism, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

There is no clear evidence of national schools of policing in different countries; but obviously every country has selected methods, strategies and doctrines for policing, on the basis of its problems, structures, upstream documents and other components, to develop its police organization, and tires to carry out its policing activities in this framework. Studying the evolution of various schools of thought, philosophy and science can be helpful in analyzing the issue of schools of policing. Although the question is whether or not anything has been said regarding the existence of such schools. Therefore, we should explain the components that have such an influence on formation theoreticians thinking framework to invigorate a theory to evolve in its historical course to a school of thought. The present study, has explained the seven essential components of development of a school, and then, using the descriptive_ analytical method, assessed the common theories of policing in developed countries on the basis of these seven components to explain the current schools of policing. The purpose of this article is to review and receive police schools in the police of countries in order to provide appropriate guidance for modeling and localization of theories and compiling the law enforcement and security school of the Islamic Republic of Iran so that thinkers can have a wider view of give action to their long-term and medium-term strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • theory
  • school
  • Security
  • Police
  • police schools
ـ آدلر، ایمانول؛ بارنت، میشل(1381)، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، ترجمه اصغر افتخاری، تهران، نشر پژوهشکده راهبردی
ـ آذر، ادوارد؛ چونگ، این مون(1397)، امنیت ملی در جهان سوم، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، نشر پژوهشکده
ـ افتخاری، اصغر(1379)، انتظام ملی، جامعه شناسی سیاسی نظم از دیدگاه امام خمینی، تهران، عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی
ـ افتخاری، اصغر(1381)، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی
ـ افتخاری، اصغر(1382)، روش شناسی اکتسابی در مطالعات امنیتی، تهران، انتشارات پژوهشکده راهبردی
ـ افتخاری، اصغر؛ امیدوارنیا، احمد؛ خواجه سروی، غلامرضا(1379)، مقالاتی پیرامون امنیت ملی و نقش نیروی انتظامی، تهران، انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا
ـ بوزان، باری(1378)، مردم، دولت ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، نشر پژوهشکده
ـ تاجیک، محمدرضا(1380)، مقدمه ای بر استراتژی های امنیت ملی ج.ا.ا، تهران، نشر فرهنگ گفتمان
ـ رابرتسون، رونالد(1380)، جهانی شدن، ترجمه کمال پولادی، تهران، نشر ثالث
ـ کایلتون، فردریک(1369)، تاریخ فلسفه، تهران، انتشارات سروش
ـ کریمی، غلامرضا(1380)، تأثیر مطبوعات بر امنیت عمومی؛ مجموعه مقالات همایش امنیت عمومی، تهران، نشر وزارت کشور
ـ ماندل، رابرت(1377)، چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، نشر پژوهشکده
ـ مک کین لای، رابرت(1380)، امنیت جهانی، رویکردها و نظریه ها، ترجمه اصغر افتخاری، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی
ـ واترز مالکوم(1379)، جهانی شدن، ترجمه اسماعیل مردانی گیسوی و سیاوش مریدی، تهران، سازمان مدیریت صنعتی
ـ ویکلن، پیتر(1381)، اقتصاد سیاسی ارتباطات جهانی و امنیت انسانی، ترجمه مرتضی بحران، تهران، نشر پزوهشکده راهبردی
ـ هورل، اندرو و دیگران(1380)، ناامنی جهانی، چهره دوم جهانی شدن، به اهتمام اصغر افتخاری، تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی
منابع انگلیسی
- Bur Napy Frank led(1974), Oil and Secarity, New York Stoekholm in ter National Peace Research
- Buzan Barry(2000),The Logie of regicnal Seeurity in the Post Cold war World in the, The New Regiclism and the Rutare of Secuzitg and Derelop mint, Ladam Maemillam Press
- Buzan, Barry and Waerer de and Jaap de wild; Secazi Tay(1999), A New Frame word For analyze Boulder; Tynne Reinner Puhlishors
- Chatterji Manas(1994), The Economies of Inter National Secarity, New York St Matin' s Press
- Chubin Shaham, Daniel Baymon, Ehteshami Anoushiva van and Jerrold Gordon(2001), Iran's Seeurity Polig, Rand
- Dillin, Miechael(1996), Politics of Secality, New york Routledge
- Kamal Al- Sayyid, Mustapha(1998), legitimacy and Seeurity in Arab Countries 1989-1969, in New Frotiers in Middle Eost Seeurity, Lenore Martin (ed) London : Maemillan Press
- Mc Sweeney Bill(1999), Seeuity, Identity and interests, Lowdon, Canbridge University Press
- Mojtahed Zadeh Pirouz(1999), Seewzity and Territorality in the Persian Gulf, Curpan
- Rehman Ibalur(1992), National Seanity and The problems of unconventcnal warfare, Dehli Kanishka Publishing house
- Sick Gary and Petfer Lawrence(2002), Seeurity in The Persian Gulf, New York, Palgrave
- Snyder Carig. A.(1999), Contem Porary Seeuzity and Strategy, London, Macmillan university Press
- Terrif Terry(1999), Seenzity Studios Today, New york Black well
- Terrif terry, eroft Stuart, luay james and Patrickn. Morgan(1999), "Seaurity Stadies Today" Polity Press
- Thomas Caroline(1984), in Search of Seeazoty The Third World in inter National Relation, England, John Spiers
- United Nation Developmant Programme(1994), Human Develpmat Kaport, New york
- Westing Arthure(1986), global Re Souras inter National ConRliet : Environ mental Factors in Strategic Policy and aetion, Oxford university