نقش مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در اثربخشی سازمانی ناجا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی مرکز محمود آباد

2 کارشناسی ارشد مدیریت امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز محمود آباد

چکیده

با توجه به افزایش تغییرات محیطی، موضوعات مدیریت دانش، توانمندسازی و اثربخشی سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار شده ‏اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در اثربخشی سازمانی کارکنان سازمان ناجا انجام گرفته است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری شامل 310 هزار نفر از همه کارکنان سازمان ناجاست. روش نمونه‌گیری، تصادفی طبقه‌ای است و برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شده است. بر این اساس 384 نفر در این پژوهش مشارکت کردند. ابزار اندازه‏ گیری این پژوهش شامل سه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد با ضریب پایایی 0/96، پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روان‏شناختی اسپریتزر با ضریب پایایی 0/87 و پرسشنامه استاندارد اثربخشی سازمانی پارسونز با ضریب پایایی 0/92 بوده است. به ‌منظور تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی پرسشنامه‌ها از روایی صوری و روایی محتوایی به شیوه کیفی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات آزمون پارامتریک ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره به کار رفته است. همچنین همه مراحل تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS18 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر تمام فرضیات تحقیق را مورد تأیید قرار داده است؛ به ‌عبارتی 1. بین مدیریت دانش با اثربخشی کارکنان سازمان ناجا رابطه مستقیم وجود دارد. 2. بین توانمندسازی با اثربخشی کارکنان سازمان ناجا رابطه مستقیم وجود دارد. 3. بین مدیریت دانش با توانمندسازی کارکنان سازمان ناجا رابطه مستقیم وجود دارد. 4. مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان قدرت پیش‏بینی‌کنندگی اثربخشی سازمانی سازمان ناجا را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Knowledge Management and Empowering Personnel in Organizational Effectiveness of NAJA

نویسندگان [English]

  • faranak paydar 1
  • morteza rajabi keyapey 2
1 Associate Professor, Department of Educational Management and Planning, Mahmoudabad Center
2 Master of Educational Affairs Management (Corresponding Author)
چکیده [English]

Abstract
Purpose: Considering the increasing environmental change, issues of knowledge management, empowerment and organizational effectiveness have possessed significant importance. The purpose of this study was to investigate the role of knowledge management and staff empowerment in organizational effectiveness of staff of NAJA organization. The research method was descriptive-correlational. The population consisted of all 310,000 employees of the organization. Stratified random sampling method was used and Krejcie and Morgan table were applied to determine the sample size. Accordingly, 384 individuals participated in this study. The measuring tools of the study included three standard Newman and Conrad knowledge management questionnaires with a reliability coefficient of 0.96, a standard Spritzer psychological empowerment questionnaire with a reliability coefficient of 0.87 and a Parsons organizational effectiveness standard questionnaire with a reliability coefficient of 0.92. so, Cronbach’s alpha coefficient was used to determine reliability.
In addition, the research took advantage of face validity and content validity to determine the validity of the questionnaires. Pearson correlation coefficient and multivariate regression were utilized to analyze the data. Also, all stages of data analysis were analyzed using Spss18 software.
The results of the present study confirmed all the research hypotheses. In other words, 1. There is a direct relationship between knowledge management and the effectiveness of the staff of the NAJA 2. There is a direct relationship between empowerment and the effectiveness of NAJA staff 3. There is a direct relationship between knowledge management and empowerment of the staff of the NAJA 4. Knowledge management and staff empowerment have the power to predict the organizational effectiveness of the NAJA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • Empowerment of employees
  • Organizational Effectiveness
  • Naja
منابع فارسی
- امیدی، علیرضا، فریدون تندنویس و  سیدامیراحمد مظفری (1391)، «ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در برخی سازمان‌های ورزشی ایران»، دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، س 2، (پیاپی دهم)، ش 4 (پیاپی بیستم).
- باروت‌کوب، مهناز و علی مروتی شریف‌آبادی (1393)، «نقش توانمندسازی کارکنان در افزایش بهره‌وری (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه یزد)»، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، س 9، ش 33.
- جعفری، محمد و طهماسب ابراهیمی (1394)، «تأثیر توانمندسازی بر بهبود عملکرد کارکنان وظیفه در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا»، فصلنامه علمی‏ ـ ترویجی اندیشه آماد، س 14، ش 53.
- رجبی کیاپی، مرتضی و فرانک پایدار (1396)، «رابطه توانمندسازی کارکنان و فرهنگ سازمانی با اثربخشی سازمانی»، دومین همایش بین‌المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه، تهران: دانشگاه اسوه، دانشگاه تهران.
- ستارزاده، مریم، شبنم دانایی و آرمین زارعیان (1392)، «چالش‌ها، موانع و تجارب پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های نظامی و انتظامی»، مجله دانشکده پرستاری ارتش جمهوری اسلامی ایران، س 13، ش 2 (پیاپی 25).
- سنجقی، محمدابراهیم، یاسر جنیدی جعفری و سید محمدجواد غنفضری (1392)، «سنجش فرایندها و عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش (مطالعه موردی: ستاد یک سازمان دفاعی- امنیتی)»، فصلنامه پژوهش‌های حفاظتی- امنیتی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، س 2، ش 2.
- سیدنقوی، میرعلی، مهدی نریمانی و حسن غلام‌حسینی (1389)، «فرهنگ و استراتژی و تأثیر آن بر اثربخشی سازمانی: با نگاهی بر مدیریت دانش»، چشم‌انداز مدیریت دولتی، ش 1.
- شریفی، افسانه، محمدهاشم نیک‌بخت، هادی نجات دارابی و رضا جدی (1395)، «بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش و اثربخشی ادارات ورزش و جوانان استان فارس»، پنجمین کنفرانس ملی علوم کاربردی در ورزش، علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول.
- شعبانی‌بهار، غلامرضا، محسن لقمانی و امین قویمی (1393)، «نقش ابعاد فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان همدان»، مطالعات مدیریت راهبردی و رفتار سازمانی در ورزش، س اول، ش 4.
- طاهری، مرتضی، ندا نظری و سعید غیاثی (1395)، «فرهنگ یادگیری سازمانی، اثربخشی مدیریتی و توانمندسازی روان‌شناختی: پیش‌بینی‌کننده‌های یادگیری در محیط کار»، مجله مطالعات آموزش و یادگیری (مجله علوم اجتماعی و انسانی سابق)، دوره هشتم، ش 2، پیاپی 2/71.
- عارفی‌نیا، جواد (1393)، «بررسی و مقایسه مدل‌های مدیریت دانش و ارائه یک مدل تلفیقی جهت مدیریت دانش پلیسی»، دانش انتظامی خراسان رضوی.
- قاضی‌زاده فرد، سیدضیاءالدین و سید شکور عطائی (1392)، «مدیریت دانش عامل اثربخشی سازمان‌ها (تحلیلی بر نقش اکتساب دانش و تجربه در سازمان‌ها)»، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، س 8، ش 27.
- قربانی‌زاده، وجه‌اله و فریده اکبری (1391)، «تأثیر قابلیت‌های مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی»، نشریه علمی ‏ـ ترویجی، س 7، ش 27.
- محمودزاده، سیدمجتبی، فتاح شریف‌زاده، یوسف محمدی‌مقدم و محمدحسین عباس‌نژاد (1394)، «عوامل سازمانی مؤثر بر توانمندسازی مدیران و فرماندهان ناجا با رویکرد مبتنی بر تحلیل محتوا»، فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، ش 12.
- ملاحسینی، علی و احسان ارسلان (1388)، «بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان و اثربخشی سازمانی ادارات و سازمان‌های دولتی شهرستان رفسنجان»، مجله توسعه و سرمایه، س 2، ش 4.
- موسوی، سید جعفر، علی‏ محمد صفانیا و سمیه شیروانی (1393)، «بررسی تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی روان‌شناختی بر خلاف کارکنان»، پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، س 4، ش7، بهار و تابستان 1393.
- نکوئی، محمدحسین و طاهره ابراهیمی (1395)، «تأثیر مدیریت دانش در موفقیت سازمانی در معاونت نیروی انسانی ناجا»، کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، شیراز: شرکت ایده بازار صنعت سبز.
- نویدی‌نکو، رضا، خسرو آریان‌فر، هانی هنرمند و نوذری (1391)، «بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی سازمانی از منظر مسئولیت اجتماعی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت‌های تعاونی استان تهران)»، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت، س 23، ش 97.
منابع انگلیسی
- Abd Rahman, Azmawani, Siew Imm Ng,  Murali Sambasivan, Florence Wong (2013), “Training and Organizational Effectiveness: Moderating Role of Knowledge Management Process”, European Journal of Training and Development, Vol. 37, No. 5.
- Alsharo, Mohammad,  Dawn Gregg,  Ronald Ramirez (2017), Virtual Team Effectiveness: The Role of Knowledge Sharing and Ttrust, Information & Management, Volume 54, Issue 4, June.
Chen, Kok Pool (2011), “A Study on the Impact of Empowerment on Employee Performance in the - Automotive Industry in Malaysia”, A Master’s Project Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of Master of Human Resource Management, Centre for Graduate Studies Open University Malaysia.
- Hanaysha, Jalal (2016), “Examining the Effects of Employee Empowerment, Teamwork, and Employee Training on Organizational Commitment”, 5th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, Procedia - Social and Behavioral Sciences 229.
- Hasani, Kaveh,  Saman Sheikhesmaeili (2016),” Knowledge Management and Employee  Empowerment  (A Study of Higher Education Institutions)”, Kybernetes, Vol. 45, No. 2.
- Kang, Youn Jung, Jin Young Lee, Hee-Woog Kim (2017), “A Psychological Empowerment Approach to Online Knowledge Sharing”, Computers in Human Behavior 74 (2017) 175e187.
- Kim, Yong Joong, Murat Hancer (2010), “The Effect of Knowledge Management Resource Inputs on Organizational Effectiveness in the Restaurant Industry”, Journal of Hospitality and Tourism Technology, Vol. 1 No. 2.
- Lim, Ming K,  Ming-Lang Tseng,  Kim Hua Tan, Tat Dat Bui (2017), “Knowledge Management in Sustainable Supply Chain Management: Improving Performance Through an Interpretive Structural Modelling Approach”, Journal of Cleaner Production, Vol. 162, 20 September.
- Lin, Meizhen,  Xiaoyi Wu, Qian Ling (2017), “Assessing the Effectiveness of Empowerment on Service Quality: A Multi-level Study of Chinese Tourism Firms”, Tourism Management 61 411e425.
- Mehdibeigi, Najme,  Masoud Dehghani,  Nour mohammad Yaghoubi (2016), “Customer Knowledge Management and Organization’s Effectiveness: Explaining the Mediator Role of Organizational Agility”, 3rd International Conference on New Challenges in Management and Organization: Organization and Leadership, 2 May 2016, Dubai, UAE, Procedia - Social and Behavioral Sciences 230pp 94 – 103.
- Schaurhofer, Martin,  Markus F. Peschl (2005), “Autonomy: Starting Point and Goal of Personal and Social Change (A Constructivist Perspective on Knowledge Management in Empowerment Processes)”, Kybernetes Vol. 34 No. 1/2.
- Silvia Chigozirim, Peters,  Elham Mazdarani (2008), “The Ipact of Eployee Empowerment on Service Quality and Customer Satisfaction in Service Organizations (A Case study of Länsförsäkringar Bank AB)”, Bachelor Thesis in Business Administration, Department: School of Sustainable Development of Society and Technology, Mälardalen University, Västerås.
- Sriveastava, Abhishek, Kathryn M. Bartol, (2006),”Empowering Leadership in Management Teams: Effects on Knowledge Sharing, Efficacy, and Performance”, Academy of Management Journal, Vol. 49, No. 6.
- Wang, Yu-Min,  Yao-Ching Wang (2016), “Determinants of Firms’ Knowledge Management System Implementation: An Empirical study”, Computers in Human Behavior 64, 829e842.
- Wu, Chi-Min, Tso-Jen Chen (2015), “Psychological Contract Fulfillment in the Hotel Workplace: Empowering Leadership, Knowledge Exchange, and Serviceperformance”, International Journal of Hospitality Management 48, 27–38.